آموزش جامع سی شارپ Visual C# .net

برند : گردو GERDOO    دسته بندی : طراحی گرافیک و کامپیوتر
 
موجود
 
20 ساعت آموزش مالتی مدیای سی شارپ
به صورت محاوره ای مشابه کلاس درس
توسط عباس گودرزی
2DVD 9GB
 
 
مشخصات فنی

آموزش جامع سی شارپ Visual C# .net

 • فصل اول
  NET Framework. چیست؟
  1-معرفی
  2-معرفی NET Framework.
 • فصل دوم
  متغیرها و عبارت ها
  1-معرفی مفهوم متغیر و همچنین دو گروه اصلی متغیرها در NET.
  2-معرفی Data Type های مختلف
  3-معرفی عملگرها و اولویت اجرای آن ها در عملیات
 • فصل سوم
  کنترل روند اجرا
  1-معرفی ساختار If-else
  2-معرفی عملگر سه‌گانه و همچنین ساختار If-else if
  3-معرفی ساختار switch
  4-معرفی حلقه while
  5-معرفی حلقه do – while
  6-معرفی حلقه for
 • فصل چهارم
  مفاهیم بیشتری درباره متغیرها و معرفی آرایه ها
  1-مفهوم تبدیل نوع بین متغیرها شامل تبدیل‌های صریح و غیر صریح
  2-معرفی ساختار enum
  3-معرفی آرایه‌ها
  4-مقداردهی اولیه به آرایه‌ها و معرفی متدهای استاتیک Sort و Copy از کلاس Array
  5-معرفی حلقه foreach و همچنین آرایه های دوبعدی
 • فصل پنجم
  توابع
  1-معرفی مفهوم تابع و روش تعریف آن
  2-روش پاس کردن آرایه ها به توابع و تعریف توابع با تعداد ورودی های متغیر
  3-معرفی کلمات کلیدی ref و out و مفهوم Function Overloading
 • فصل ششم
  معرفی برنامه‌نویسی شی‌گرا
  1-معرفی مفهوم کلاس و روش تعریف آن
  2-معرفی چرخه عمر یک شی و مقداردهی اولیه به نمونه تعریف شده از روی کلاس
  3-معرفی مفهوم Property و روش تعریف آن
  4-معرفی مفهوم و روش تعریف اعضای static یک کلاس
  5-معرفی مفهوم وراثت (بخش اول)
  6-معرفی مفهوم وراثت (بخش دوم)
  7-معرفی مفهوم رابط و روش پیاده سازی آن
  8-پیاده سازی مفهوم پولی مورفیزم یا چند ریختی در قالب یک مثال
  9-معرفی مفهوم Delegate یا نماینده در قالب یک مثال (بخش اول)
  10-پیاده سازی
 • فصل هفتم
  مدیریت خطاها
  1-معرفی مفهوم Exception Handling
  2-پیاده سازی بلوک های try، catch و finally
 • فصل هشتم
  مجموعه ها
  1-مروری بر آرایه ها و معرفی کلاس ArrayList
  2-معرفی تعدادی از متدها و ویژگی های کلاس ArrayList
  3-معرفی مفهوم Generic
  4-پیاده سازی مفهوم Generic در قالب یک مثال
  5-معرفی کلاس های List و Sortedlist
  6-بررسی ویژگی های Keys و Values و معرفی تعداد دیگری از مجموعه ها
  7-معرفی تعداد دیگری از مجموعه‌ها از جمله کلاس‌های Stack و Queue
  8-پیاده سازی رابط IComparable برای مقایسه اعضای یک مجموعه (بخش اول)
  9-پیاده سازی رابط IComparable برای مقایسه اعضای یک مجم
 • فصل نهم
  پیشرفت های زبان
  1-استفاده از Object Initializer برای مقداردهی اولیه بهObject ها
  2-مروری بر مفهوم Delegate ها
  3-معرفی Lambda Expression
  4-گسترش دادن کلاس ها با استفاده از متدهای گسترش (Extension Methods)
 • فصل دهم
  رشته ها
  1-معرفی کلاس string
  2-بررسی تعدادی از متدهای کلاس string شامل CompareTo ، Equals، Contains و CopyTo
  3-بررسی تعداد دیگری از متدها و ویژگی های کلاس string
  4-معرفی کلاس StringBuilder
  5-عبارت های باقاعده (بخش اول)
  6-عبارت های باقاعده (بخش دوم)
  7-عبارت های باقاعده (بخش سوم)
  8-عبارت های باقاعده (بخش چهارم)
 • فصل یازدهم
  فایل ها
  1-معرفی کلاس FileInfo و StreamWriter
  2-معرفی متد CopyTo از کلاس FileInfo و معرفی کلاس های StreamReader و FileStream
  3-معرفی متدهایEncrypt ، Decrypt و ̣Delete از کلاس FileInfo و معرفی کلاس DirectoryInfo
  4-معرفی روش مقایسه دو فایل، معرفی متد MoveTo از کلاس FileInfo و معرفی کلاس های BinaryReader و BinaryWriter
  5-بررسی یک مثال از کلاس های FileStreamو BinaryReader
 • فصل دوازدهم
  فناوری LINQ
  1-معرفی تکنولوژی LINQ و نوشتن یک پرس و جوی ساده
  2-نوشتن یک پرس و جو با استفاده از تکنولوژی LINQ به صورت فراخوانی متدها
  3-ایجاد نوع های ناشناس در پرس و جو های طراحی شده با تکنولوژی LINQ
  4-معرفی متدهای Take و Skip
  5-معرفی متدهای All و Any
  6-معرفی متدهای First ، FirstOrDefault، Last و LastOrDefault
  7-عبارت group by (بخش اول)
  8-عبارت group by (بخش دوم)
  9-عبارت group by(بخش سوم)
 • فصل سیزدهم
  برنامه نویسی ویژوال
  1-معرفی ساختار یک پروژه ویندوز فرم
  2-معرفی کنترل های جعبه متن و دکمه
  3-بررسی ویژگی های کنترل جعبه متن
  4-معرفی کنترل Combo Box
  5-بررسی ویژگی های کنترل Combo Box
  6-معرفی کنترل های لیست باکس و CheckedListBox
  7-معرفی کنترل چک باکس
  8-معرفی کنترل دکمه رادیویی
  9-معرفی کنترل LinkLabel
  10-معرفی کنترل های NumericUpDown و ProgressBar
  11- معرفی کنترل ToolTip
  12-معرفی کنترل ListView
  13-معرفی کنترل TreeView
  14-معرفی کنتر
نظرات کاربران
ارسال نظر